Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η συγγραφή βιβλίων και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικότητας σε θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small and Medium Enterprises), Δημόσιου Τομέα (Public sector enterprises) και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα (social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up enterprises), ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρήνα επίλυσης προβλημάτων διαμόρφωσης και υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών ίδρυσης και ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης. Το Εργαστήριο συνδυάζει και ενοποιεί τις πολιτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα και τις νέες μορφές Επιχειρηματικότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα (social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up enterprises). Στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής επίδοσης, αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εδραίωση της αριστείας στην επιχειρηματικότητα των νέων και στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Το Εργαστήριο αναμένεται να συμβάλλει δημιουργικά στην ανάπτυξη και επιτυχή πορεία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην υποστήριξη υφισταμένων, ως μοχλός για την μακρόπνοη ανάπτυξη της οικονομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Οι τομείς, τα επιστημονικά πεδία και οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου θα είναι κυρίως η νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης και εργαλείων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δ. Κάμπης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 1455/24.05.2016)