Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση γνώσης σε σύγχρονα θέματα Μάνατζμεντ.
2. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
4. Η κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−λοδαπής που θεραπεύουν ίδια ή παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του εργαστηρίου.
5. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εγνωσμένου κύρους.
6. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Μ. Σφακιανάκης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 409/24.03.2015)