Σκοπός του Εργαστηρίου Λογιστικής και Ελέγχου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική
εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Β. Ζήσης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 409/24.03.2015)