Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, οι Έρευνες Μάρκετινγκ και Αγορών, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ και θέματα Διοίκησης Μάρκετινγκ. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να είναι τόσο η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και – μέσω εφαρμοσμένων μεθοδολογιών − η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης καινοτομικών στρατηγικών Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπροσθέτως, η συλλογή και διάχυση σχετικών πληροφοριών (Αγορών και Αγοραστικής Συμπεριφοράς Καταναλωτών και Επιχειρήσεων) θα συμβάλει στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας στους αγοραστές.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μ.Μ. Τσόγκας με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 409/24.03.2015)