Γενικά

Το «Εργαστήριο Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Strategic Management and Digital Transformation - SMDiT)», το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα στρατηγικού μάνατζμεντ (strategic management), πληροφοριακών συστημάτων (information systems), ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) και επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship).

Το Εργαστήριο συνδυάζει και ενοποιεί το Στρατηγικό Μάνατζμεντ και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, για την έναρξη και υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής επίδοσης και αριστείας».

Σκοπός του Εργαστηρίου

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών, αλλά και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας στους αγοραστές.

Παράλληλα θέματα που αφορούν στις διάφορες εκφάνσεις του όρου της Επιχειρηματικότητας όπως, νεοφυείς επιχειρήσεις, εξωστρεφής επιχειρηματική δραστηριότητα, μορφές χρηματοδότησης, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων κ.λπ. θα αποτελούν στόχους του εργαστηρίου.

Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην επιτυχή πορεία των σύγχρονων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, και θα δράσουν ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και επίτευξης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Διευθυντής:Καθηγητής κ. Ν. Γεωργόπουλος με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 5849/06.10.2023)