Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Ν. Φίλιππας με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 409/24.03.2015)