Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως ενδεικτικά είναι:
• Συστήματα παραγωγής
• Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
• Πρότυπα συστήματα διοίκησης με έμφαση στην ποιότητα και το περιβάλλον,
• Ενεργειακά συστήματα, διαχείριση καινοτομίας κ.λπ.
Αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστη− μονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Π. Μαραβελάκης με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 409/24.03.2015)