Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η παραγωγή, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων για την υγεία και την ασφάλιση, η οικονομική αξιολόγηση (economic evaluation) τεχνολογιών υγείας μέσω ανάπτυξης μοντέλων ελαχιστοποίησης κόστους (cost minimization analysis), κόστους αποτελεσματικότητας (cost effectiveness analysis), επίπτωσης στον προϋπολογισμό (budget impact analysis) παρόχων υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ., η κλινική και οικονομική επίπτωση ασθενειών (burden of disease studies) στον κλάδο υγείας και τον ασφαλιστικό κλάδο, η σύνθεση δεδομένων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ reports) κ.α.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να είναι τόσο η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και – μέσω εφαρμοσμένων μεθοδολογιών - η ενημέρωση της χάραξης πολιτικής που συνδέεται με την τεχνολογία στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας, ώστε να βελτιώνεται η υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών και παράλληλα να αποτρέπεται η υιοθέτηση τεχνολογιών αμφιβόλου αξίας για το σύστημα υγείας και τον ασφαλιστικό κλάδο.

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Δ. Γεωργακέλλος με θητεία από 26/04/23 έως 26/04/26.

(ΦΕΚ Τ.Β΄ 5849/06.10.2023).