Παρακάτω σας παραθέτουμε το σύνδεσμο για τις εξετάσεις του μαθήματος Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία στο Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI3ZDZiZmEtZTY1NC00YmM3LWJiYjUtNTUxZjM0M2Q1MzRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2203211e54-699a-4a2c-b82a-603dbe248728%22%7d

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, (Πέμπτη 29/02/2024 και ώρα έναρξης 11:15)

Στο Microsoft Teams. θα πρέπει να συνδεθείτε στις 11:00, για τη διαδικασία της ταυτοποίησης

Για την ταυτοποίησή σας κατά την ώρα της εξέτασης, παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και να έχετε ελέγξει τη λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Forms και ο σχετικός σύνδεσμος θα αναρτηθεί στο Teams την ώρα της εξέτασης.

Παρακαλούμε για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης να έχετε προηγουμένως συμβουλευτεί τις «Οδηγίες προς τους φοιτητές και βοηθητικά αρχεία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων».