Οι σύνδεσμοι  Microsoft Teams για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση / επιτήρηση  της εξέτασης στο μάθημα Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ είναι οι ακόλουθοι:

  • 23/2 Α – Λ στις 13.10 (νωρίτερα από 13.30 για να αρχίσει η ταυτοποίηση)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ0N2QxYzYtMDc4MS00YTllLWE3YzEtMzlkYTE2MGRiODgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22c2deb10d-f347-48fd-9a73-1031a251993b%22%7d

  • 23/2 Μ – Ω στις 15.25 (νωρίτερα από 15.45 για να αρχίσει η ταυτοποίηση)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZkNjljZWItYmEwMy00NzZlLTg2MDUtZWI3YjQ0NjIzMDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22c2deb10d-f347-48fd-9a73-1031a251993b%22%7d

Κατά τη σύνδεση με Microsoft Teams, όσοι/όσες δεν κάνουν σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό δεν θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα. Κατά την είσοδό σας θα έχετε ανοικτή την κάμερα και τα ηχεία και κλειστά τα μικρόφωνα.

Λοιπές ανακοινώσεις σχετικές με την εξέταση του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (στις 23/2) έχουν αναρτηθεί ήδη ή θα αναρτηθούν στο eclass του μαθήματος.

Β. Ζήσης