Ο σύνδεσμος της κλήσης στο Teams για την εξέταση του μαθήματος ΔΕΟΔΕ28-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΣ (24/2/24, 09.00-11.00) είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMwNmU4MDMtNjI2Zi00ZWZiLWJmZWYtNDAyZGY2ZTU0MWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22e69ae005-21a1-4460-8b2c-2bbad9498c54%22%7d

Η εξέταση θα γίνει στο Microsoft Forms, μέσω συνδέσμου που θα κοινοποιηθεί στην κλήση του Teams.

Η συμμετοχή είναι εφικτή μόνο με πρόσβαση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού και στις 2 εφαρμογές, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί προς φοιτητές.

Από τον διδάσκοντα