gototopgototop

Επιχειρηματική Ηθική

 
 
Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΜΑΘ37-1 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Β. Πέκκα-Οικονόμου
Τομέας  Μάνατζμεντ
Προαπαιτούμενα  Μάνατζμεντ
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Εδώ και αρκετά χρόνια μια ουσιαστική τάση στη ζωή της σύγχρονης επιχείρησης είναι η ύπαρξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility) και επιχειρηματικής ηθικής (business ethics).  Η εταιρική αυτή συμπεριφορά διατυπώνεται πέραν στενών νομικών πλαισίων, συναρτάται με την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, και είναι συνακόλουθη με τις θέσεις της ως προς το περιβάλλον, τον εργαζόμενο, τους ιδιοκτήτες, τους πελάτες, δηλαδή τους εταιρικούς συμμέτοχους (stakeholders). 

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε διαστάσεις επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, ηθικής και αυτογνωσίας βασισμένες σε ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις κοινωνικές πραγματικότητες σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης. Ξεκινούμε με μια ανάπτυξη φιλοσοφίας και ηθικής, όπως τα θέματα αυτά αναπτύχθηκαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά αναλύουμε τάσεις του αιώνα που πέρασε και πως αυτές επέδρασαν στην δημιουργία του σύγχρονου κοινωνικού ιστού με την διεθνοποιημένη πραγματικότητα και τον ανανεωμένο ρόλο της επιχείρησης, η οποία πλέον δέον να χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Ακολουθούν τέσσερις ενότητες όπου αναπτύσσεται ο χώρος της επιχειρηματικής ηθικής αναφορικά με την αγορά, του ιδιοκτήτες, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, γενικότερα. Τέλος, δίδονται οδηγίες για το πως θα ετοιμαστεί ένας κώδικας εταιρικής ηθικής και ο αντίστοιχος εταιρικής διακυβέρνησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην Εποχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 2η Έκδοση, Interbooks, Αθήνα 2009
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-
 

Κοινωνική Ψυχολογία

 
 
Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΚΟΙ20 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Φ. Νταλιάνης
Τομέας  Μάνατζμεντ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Ο κλάδος, το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Σχέσεις της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία.

Κύριες κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις.

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: Συμβολική αλληλεπίδραση, Ψυχαναλυτική θεωρία, θεωρία της Ανταλλαγής, θεωρία των Ρόλων, θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης και Δραματουργική σχολή.

Μέθοδοι της κοινωνικής ψυχολογίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην κοινωνιομετρική μέθοδο.

Κοινωνικοποίηση: θεωρίες, φορείς και μηχανισμοί.

Στάσεις: έννοια και λειτουργίες, μέτρηση, και ασυνέπεια στάσεων και συμπεριφοράς. Διαμόρφωση και αλλαγή των στάσεων, και επίδραση των νέων τεχνολογιών.

Η ομάδα: έννοια, χαρακτηριστικά και τυπολογίες. Η δυναμική της ομάδας.

Φαινόμενα συλλογικής συμπεριφοράς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και μελέτης του κλάδου της Κοινωνικής Ψυχολογίας και ιδιαίτερα σε επιμέρους γνωστικά πεδία που άπτονται ζητημάτων διοίκησης επιχειρήσεων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες διοίκησης επιχειρήσεων αποκτώντας γνώση αυτών των επιμέρους αντικειμένων της Κοινωνικής Ψυχολογίας δύνανται να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της εργασιακής ζωής στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των μεγάλων οργανώσεων καθώς επίσης και τη διαμόρφωση συμπεριφορών που έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο σπουδών τους.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ - ΠΑΖΑΡΖΗ
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-
 

Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΔΙΚ28 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Κ. Δελούκα
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση ορισμένων από τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με την οικονομική σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και των ζητημάτων δικαιοδοσίας και δωσιδικίας που προκύπτουν, εξετάζονται θέματα σχετικά με: Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (domain names), καθώς και το ρόλο του Ενωσιακού Δικαίου στη ρύθμιση ζητημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Έμφαση δίδεται στα: α) ΠΔ 131/2003 (με το οποίο η χώρα μας προσαρμόσθηκε προς την Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) και β) ΠΔ 150/2001 (με το οποίο η χώρα μας προσαρμόσθηκε προς την Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές). Εξετάζεται ακόμα η ειδική προστασία του ηλεκτρονικού καταναλωτή καθώς και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα ανερχόμενο αλλά και «πολλά υποσχόμενο είδος εμπορίου» λόγω των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων του,  η γνώση των νομικών κανόνων που διέπουν αυτό το ιδιόμορφο είδος εμπορίου που δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα πιστεύεται ότι είναι πολύ χρήσιμο για τους φοιτητές.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Δελούκα-Ιγγλέση Κ., Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή) 2005
 • Αλεξανδρίδου Ελ., Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2010
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
 • Γεωργιάδη Γ., Η Σύναψη Συμβάσεων μέσω του Διαδικτύου (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή) 2003
 • Ιγγλεζάκη Ι. Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου , Επιτομή (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2009
 • Καράκωστα Ι., Δίκαιο & Ιντερνετ (Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία) 2010
 • Χριστοδούλου Κ., Επιτομή Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή) 2008

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΔΙΚ14 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Ν. Φαραντούρης
Τομέας  Νομικής Επιστήμης
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στόχος του Μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις πηγές του Δικαίου αυτής. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Τα χαρακτηριστικά του,
 • Η νομοθετική λειτουργία της Ένωσης,
 • Οι πηγές του Δικαίου της ΕΕ
 • Πρωτογενές Δίκαιο της ΕΕ,
 • Δευτερογενές ή παράγωγο Δίκαιο,
 • Διεθνείς Συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς,
 • Γενικές αρχές του ενωσιακού Δικαίου
 • Η σχέση του Δικαίου της ΕΕ με το Δίκαιο των κρατών μελών αυτής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Οι φοιτητές αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να γνωρίζουν την έννομη τάξη της ΕΕ, τους κανόνες του Δικαίου της ΕΕ, τους όρους και τις προϋποθέσεις  υπό τις οποίες οι κανόνες αυτοί ισχύουν εντός της έννομης τάξης των κρατών μελών της Ένωσης,  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που γεννώνται για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις από τις διατάξεις του Δικαίου της ΕΕ, καθώς και τη σχέση των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου προς τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. 

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Π. Ι. Κανελλόπουλου, Τo Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  – Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, Εκδόσεις  Σάκκουλα,  Αθήνα  – Θεσσαλονίκη,  2010.
 • Ε. Σαχπεκίδου,  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο , Εκδόσεις  Σάκκουλα,  Αθήνα  – Θεσσαλονίκη,  2011.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
 • Α. Δ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό και Ουσιαστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012.
 • Β. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.
 • Γ. Ε. Καλαβρός – Γ. Γεωργόπουλος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι και ΙΙ,   Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.
 • Β. Σκουρής, Ερμηνεία Συνθηκών για την ΕΕ και  ΕΚ, Εκδόσεις Αντ.  Σάκκουλα.
 • Δαγτόγλου Π. , Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Ι και ΙΙ , Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα,1985,
 • Σκανδάμης  Ν., Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 
 • Στεφάνου- Φατούρου- Χριστοδουλίδη, Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τόμος Α, εκδόσεις Ι. Σιδέρη,
 • Δ. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2011.
 • J. Steiner and L. Woods, EU Law, 2009,
 • Hartley T., The Foundations of European Community Law, Clarendon, Press - Oxford.
 • Lasok & Bridge, Law and Institutions of the European Union, Butterworths.
 • P. Craig, G.  De Burca, EU LAW, Text, Cases and Materials, 4rth Edition, Oxford.
 • Διαδικτυακός τόπος της ΕΕ: http://europa.eu

Ισότητα των φύλων & επιχειρήσεις

 
 
Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΔΙΚ28 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Β. Πέκκα-Οικονόμου
Τομέας  Μάνατζμεντ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η διάσταση του φύλου σε σχέση με την εργασιακή ζωή με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη της εργασίας είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, τα επίπεδα εκπαίδευσης και ικανοτήτων, το είδος δραστηριότητας και τον τομέα εργασίας. Αναλύονται οι έμφυλες διακρίσεις, κάθετες και οριζόντιες, που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης εξετάζεται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, πώς αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν την εργασία. Παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις (κοινωνιολογικές, οικονομικές, νομικές) σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την οικονομική συμπεριφορά και την επιχειρηματικότητα. Ανάλυση ειδικών περιπτώσεων της έμφυλης διάστασης της συμμετοχής στο χώρο των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι η Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν τομέα που αφενός διαπερνά όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και γνωστικά πεδία και αφετέρου πηγάζει από την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Το μάθημα  στοχεύει στη διεύρυνση των γνώσεων και της συνείδησης των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ανισότητας και ασύμμετρης σχέσης των δύο φύλων στην κοινωνία αλλά και στον εργασιακό τομέα, παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα δε στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων έχουν διενεργηθεί έρευνες και μελέτες που στοχεύουν στην κατανόηση της πραγματικότητας σε σχέση με το περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανώσεων. Ειδικότερος λοιπόν στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών για τα ζητήματα αυτά και η κατανόηση της συγκεκριμένης πραγματικότητας.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Κοινωνικό Φύλο: Εργασία και Κοινωνία, Ελένη Νίνα-Παζαρζή
 • Κοινωνιολογικά Δοκίμια για το Φύλο, Ελένη Νίνα-Παζαρζή (επιμέλεια)
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-
 

Ερευνητική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος  - Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Μέλος ΔΕΠ
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Ο φοιτητής θα εκπονήσει μία ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον καθηγητή του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποιον καθηγητή επιθυμεί ο ίδιος, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τους βαθμούς των προηγούμενων μαθημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Δύο Πρακτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος  - Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  6
Εξάμηνο Μαθήματος  5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Λ. Χυτήρης,
 Μ. Τσόγκας
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος / α φοιτητής / τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής με επιστολή του υπεύθυνου του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε υποβάλλει έκθεση στον αρμόδιο καθηγητή ο οποίος αξιολογεί την έκθεση αυτή και, με βάση και την επιστολή του υπευθύνου του οργανισμού, βαθμολογεί την προσπάθεια. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής. Πάντως, μόνο μια φορά μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει την θερινή απασχόληση, ενώ μπορεί τα πρακτικά αυτά μαθήματα να τα πάρει από οποιαδήποτε ομάδα, από χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απασχοληθεί σε οργανισμό σχετικό με την ομάδα από την οποία διάλεξε τα πρακτικά μαθήματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

 • κατανοούν πως οι θεωρητικές σπουδές συνδέονται με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας και να αφομοιώνουν έτσι καλύτερα την επιστημονική γνώση
 • αποκτήσουν εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις σε λειτουργικό επίπεδο
 • αναπτύξουν δίκτυο γνωριμιών για τη μελλοντική τους απασχόληση
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-