gototopgototop

Λογιστικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΛΟΓ41-2 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Β. Ζήσης,
 Γ. Παπαναστασόπουλος
Τομέας  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προαπαιτούμενα  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Ανάλυση Κόστους Ι
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα εξετάζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δίνει έμφαση στη κριτική ανάλυση αυτού του σχεδίου λογαριασμών καθώς και στην παρουσίαση των τυποποιημένων υποδειγμάτων των οικονομικών καταστάσεων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τυποποίησης της λογιστικής πρακτικής σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων είναι διαφορετικές και μεταβάλλονται. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η διαμόρφωση των διαφόρων λογαριασμών της λογιστικής, το περιεχόμενο, η χρήση των λογαριασμών καθώς και η συνδεσμολογία τους ενώ παρουσιάζονται και άλλα κλαδικά λογιστικά σχέδια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Καραγιάννης, Δ., Καραγιάννης, Ι., Καραγιάννη, Α. 2008. Παραδείγματα Εφαρμογής & Ανάλυσης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Εκδόσεις: Καραγιάννης.
 • Σγουρινάκης, Ν., Μιχελινάκης, Β. 2009. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΛΟΓ25-1 Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  6ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Γ. Παπαναστασόπουλος
Τομέας  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προαπαιτούμενα  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Ανάλυση Κόστους Ι
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τα βασικά σημεία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αρχικά γίνεται παρούσιαση των μεθόδων αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους και των διάφορων μορφών ομίλων που συστήνουν (κάθετος, μίκτος, σύνθετος, οριζόντιος, όμιλος αμοιβαίων συμμετοχών). Παράλληλα, γίνεται αναφορά των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση, απαλλαγή και εξαίρεση των ομίλων επιχειρήσεων να συντάσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ο λογιστικός χειρισμός σημαντικών θεμάτων (διαφορές ενοποίησης, δικαιώματα μειοψηφίας, αποτίμηση συγγενών).  Τέλος, το μάθημα εστιάζει σε ενδοεταιρικά ζητήματα όπως χρεοαπαιτήσεις, αγοραπωλησίες περουσιακών στοιχείων, έσοδα - έξοδα και μερίσματα εισπρακτέα - πληρωτέα μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Αληφαντής, Γ. 2010. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εκδόσεις: Πάμισος.
 • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. 2008. Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Εκδόσεις: Rosili.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
 • Baker, R., Christensen, T., Cottrell, D. 2012. Essentials of Advanced Financial Accounting. Publisher: McGraw-Hill International Edition.
 • Fischer, P., Taylor, W., Cheng, R. 2011. Advanced Accounting. Publisher: South Western Educational Publishing.
 • Hoyle, J., Schaefer, T., Doupnik, T. 2009. Fundamentals of Advanced Accounting. Publisher: McGraw-Hill International Edition.

Ερευνητική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος  - Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Μέλος ΔΕΠ
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Ο φοιτητής θα εκπονήσει μία ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον καθηγητή του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποιον καθηγητή επιθυμεί ο ίδιος, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τους βαθμούς των προηγούμενων μαθημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Δύο Πρακτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος  - Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  6
Εξάμηνο Μαθήματος  5ο ή 6ο ή 7ο ή 8ο Διδάσκων / ουσα  Λ. Χυτήρης,
 Μ. Τσόγκας
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος / α φοιτητής / τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής με επιστολή του υπεύθυνου του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε υποβάλλει έκθεση στον αρμόδιο καθηγητή ο οποίος αξιολογεί την έκθεση αυτή και, με βάση και την επιστολή του υπευθύνου του οργανισμού, βαθμολογεί την προσπάθεια. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής. Πάντως, μόνο μια φορά μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει την θερινή απασχόληση, ενώ μπορεί τα πρακτικά αυτά μαθήματα να τα πάρει από οποιαδήποτε ομάδα, από χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απασχοληθεί σε οργανισμό σχετικό με την ομάδα από την οποία διάλεξε τα πρακτικά μαθήματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

 • κατανοούν πως οι θεωρητικές σπουδές συνδέονται με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας και να αφομοιώνουν έτσι καλύτερα την επιστημονική γνώση
 • αποκτήσουν εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις σε λειτουργικό επίπεδο
 • αναπτύξουν δίκτυο γνωριμιών για τη μελλοντική τους απασχόληση
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-