gototopgototop

Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και ένα (1) μάθημα ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι τα εξής:

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΠΑΡ24 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  4
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  Γ. Μποχώρης
Τομέας  Μάρκετινγκ & Παραγωγής
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Εισαγωγικές Έννοιες & Ορισμοί, Ιστορική Εξέλιξη, Καταλυτική Συμβολή στις σύγχρονες Εξελίξεις, Η Οικονομική Διάσταση της Ποιότητας, Εργαλεία & Τεχνικές για Διαρκή Βελτίωση, Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Πλαίσια Αποτίμησης Επιχειρηματικών Επιδόσεων – Αποδόσεων, Ηγεσία κατά Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συνεργασίες & Εταιρισμοί, Eταιρική Kοινωνική Υπευθυνότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγική σφαιρική ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα της ποιότητας, από τα πλέον βασικά (έννοιες - εφαρμογή της ποιότητας - διασφάλισης της ποιότητας & πιστοποίησης - διαπίστευσης), έως τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της ποιότητας (μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, δείκτες - βαρόμετρο ικανοποίησης πελατών, επικοινωνιακές συνιστώσες της ποιότητας, σχέσης διοίκησης ποιότητας και παραγωγής, έρευνας & ανάπτυξης, logistics, μάρκετινγκ, κλπ.).

Είναι σημαντικό να τονισθεί πως η έμφαση του μαθήματος βρίσκεται στην πρακτική εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου. Κατά συνέπεια, η κάλυψη της σχετικής θεωρίας περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση και ανάπτυξη της αναγκαίας θεωρητικής υποδομής.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βασικό σύγγραμμα ένα εκ των:

 • Μποχώρης Γ. (2012) «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Έκδοση 1η, ISBN: 978-960-934267-4
 • Δερβιτσιώτης Κ. (2005), «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (2007)  & Οδηγός Εφαρμογής του ΚΠΑ

Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΟΙΚ61 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  4 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  4
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  Δ. Γεωργακέλλος
Τομέας  Μάρκετινγκ & Παραγωγής
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες, δίδεται η τεχνική των μελετών υποστηρίξεως και των μελετών σκοπιμότητας, αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπονήσεως προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπονήσεως προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου ως την αναμόρφωση ενός μικρού ελαιοτριβείου ή ξενώνα ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου. Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan), και συζητούνται θέματα επιχειρηματικότητας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Οι σπουδαστές ασχολούνται με διάφορες μελέτες περιπτώσεων και εκπαιδεύονται στην εκπόνηση και αξιολόγηση μίας προ-μελέτης σκοπιμότητας, επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ή κλαδικής μελέτης.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σωτ. Καρβούνη, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, 2007
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Ασκήσεις, Υποδείγματα, Μελέτες Περιπτώσεων Σ. Κ. Καρβούνης και Δ. Α. Γεωργακέλλος, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα, 2010
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
 • The infinitive business plan, 2nd Ed., Richard Stutely, Financial Times

Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΛΟΓ22 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  4
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  Ι. Σώρρος
Τομέας  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
 • Μελέτη εννοιών και αρχών που διέπουν την εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από ανεξάρτητους λογιστές.
 • Τεχνικές εσωτερικού ελέγχου συναφείς προς εκείνες που χρησιμοποιούν οι λεγόμενοι και ορκωτοί λογιστές ή και δημόσιοι λογιστές.
 • Ανάλυση των υποχρεώσεων που έχουν οι ελεγκτές.
 • Παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών και των γενικών αρχών που σχετίζονται με το επάγγελμά τους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Διαχείριση Κινδύνου

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΧΡΗ16 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  Π. Αρτίκης
Τομέας  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από την αυξημένη και έντονη μεταβλητότητα των τιμών όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συντελέσει η παγκοσμιοποίηση των αγορών η άνευ προηγούμενου ύπαρξη και ελευθερία κίνησης επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων παγκοσμίως και η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι υποψήφιοι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από κινδύνους που επηρεάζουν διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζει το σύγχρονο χρηματοοικονομικό στέλεχος στις βασικές δραστηριότητες του είτε εντός της επιχείρησης είτε σαν εξωτερικός επενδυτής, καθώς και των μεθόδων που έχει στη διάθεση του για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι κίνδυνοι επηρεάζουν τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, την αποτίμηση επιχειρήσεων και την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει:

 • Τα διάφορα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει το σύγχρονο χρηματοοικονομικό στέλεχος
 • Τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης του κίνδυνου
 • Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου
 • Τα βασικά παράγωγα προϊόντα
 • Τη σχέση μεταξύ κινδύνου και συνολικής αξίας της επιχείρησης
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Αρτίκης, Π. Γ., “Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου”, Εκδόσεις Interbooks, 2009.
 • Σχοινιωτάκης Ν. και Συλλιγάρδος Γ., «Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων», Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ  2010, Αθήνα.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
 • Jorion, P., “Financial Risk Management Handbook”, Wiley Finance, 2009.
 • Hull, J.C., “Options, Futures, and Other Derivatives”, 7th Edition, Prentice Hall, 2008.
Σημείωση: Το μάθημα θα το παρακολουθήσουν οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα επιλογής από τις Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου.

Αγγλικά VIII

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΑΓΓ08 Τύπος Μαθήματος  Ξένη Γλώσσα
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  Χ. Τόμπρου
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  Αγγλικά VII
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στο όγδοο εξάμηνο διδάσκονται κείμενα προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου και ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματοοικονομικής. Επίσης δίδεται υλικό σχετικό με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά και δίδονται ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάφραση ειδικής ορολογίας, που προαναφέρεται και συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Γαλλικά VIII

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΓΑΛ08 Τύπος Μαθήματος  Ξένη Γλώσσα
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  -
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  Γαλλικά VII
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με μεταφορές, τελωνείο, εισαγωγές, εξαγωγές, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταχυδρομείο.

Αλληλογραφία: Σχετική με ασφαλίσεις. Βλάβες, Πληροφορίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-

Γερμανικά VIII

Κωδικός Μαθήματος  ΔΕΓΕΡ08 Τύπος Μαθήματος  Ξένη Γλώσσα
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες  3
Εξάμηνο Μαθήματος  8ο Διδάσκων / ουσα  -
Τομέας  -
Προαπαιτούμενα  Γερμανικά VII
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
 
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.

Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:
-
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
-
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-